nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
सदस्य शिक्षा तथा तालिम सम्बन्धमा

(क) आन्तरिक तालिम कार्यक्रम ।

सि.न

मिति

विषय

सहभागीको संख्या

१७–१९ फागुन २०७१

सहकारीमा कर

६–८ चैत २०७१

सहकारीमा कर

२८–२९ भदैं २०७२

सस्थागत सुशासन

१८

१२–१३ माघ २०७२

वित्तिय व्यवस्थापन

१४

२५–२६ फागुन २०७२

वित्तिय व्यवस्थापन

१८

 २५–२६ चैत २०७२

सस्थागत सुशासन

१०

६–७ जेष्ठ २०७३

वित्तिय व्यवस्थापन

३०–३१  जेष्ठ २०७३

बजेट

१७

२५–२६ कार्तिक २०७३

लेखा

१३

१०

२७–२८ मंसिर २०७३

कर्जा व्यवस्थापन

१४

११

६–७ फागुन २०७३

कर्जा व्यवस्थापन

२३

१२

७–८ फागुन २०७३

कर्जा व्यवस्थापन   

१४

१३

१८–१९ जेष्ठ २०७४

बजेट   

१०

१४

९ असार २०७४

सहकारीमा कर

१३

१५

१२ असार २०७४

सहकारीमा कर

१६ २८–२९ कार्तिक २०७४ सस्थागत सुशासन १९
१७ २६–२७ चैत २०७४ सहकारीमा कर  १९

१८ ११ जेष्ठ २०७५ लेखा  व्यवस्थापन १९
१९ १५–१६ माघ २०७५ सस्थागत सुशासन २०
२० २–३ फागुन २०७५ सस्थागत सुशासन ११
२१ ७–८ जेष्ठ २०७६ बजेट १९
२२ २६–२७  जेष्ठ २०७६ बजेट  १७
२३ १३ असार २०७६ कर्जा व्यवस्थापन १२

२४
८–९ असोज २०७६ सहकारीमा कर    

२५  ११ मंसिर २०७६ सम्पति शुद्धिकरण निवारण अभिमुखिकरण    २४

२६ १५ पौष २०७६ सम्पति शुद्धिकरण निवारण अभिमुखिकरण    २४
२७ २८  पौष २०७६ सम्पति शुद्धिकरण निवारण अभिमुखिकरण    १६